Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski
 

За нас
Новости
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија

 

 

  Naziv на институцијата EKOSOLAR dooel
  Adresa: Star Karaorman bb, Штип,   Republika Severna Makedonija.
  Година на основање 1996
  Покриена провршина на центарот за обука 200 м2      
  `iro s/ka: 270050084090106           deponent na Халк Банка
  dano~en broj : МК 4029995111813
 

               Регистрirани програми за обука и решение за верификација на институција за обука од Министерство за образование и наука

 

Назив на  програма за стручно оспособување

  Линк до

програмата

Ако кандидатот успешно ја помине обуката ќе добие валиден сертификат

 Решение  за верификација на посебна програма

 Решение  за верифиција на институција

Сертификати за ЕКОСОЛАР

Kадар за обука

Сертификати за обучувачи

Издадена од
Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи  

Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи

 

Решение број 10-70 од 2018

 

 

 

Решение бр 13-576 од 2019

 

 

ISO 9001:2015

 

 

Зоран Трајков   "Solar Expert" за соларeн монтажер https:/hwk-koblenz.de
Зоран Трајков  "Solar Multiplicator"  инстуктор за обука на соларни монтажери https:/hwk-koblenz.de

 

Проф. Стојан Хаџиниколов   (по договор)

  "Solar Expert" за соларeн монтажер

https:/hwk-koblenz.de
Проф. Стојан Хаџиниколов   (по договор)

 "Solar Multiplicator"  инстуктор за обука на соларни монтажери

https:/hwk-koblenz.de

 

 

                 
Одржувач и сервисер на електрични и машински уреди

 

 

Мајстор за поправки и сервис во станбен и деловен објект - хаусмајстор

 
Решение број УП 1 10-85 од 2019

 

Решение бр. УП1 13-3656  од 2020

 

       
                   

 

 Како започнавме со едукација на нашиот кадар

 

14-May-21

  web counter